Eksperymentuję

„Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

W okresie 2017–2020 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizuje projekt pn. „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Działania skierowane są do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz do nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech głównych działań:

1. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki,
 • nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 • edukacyjne rajdy terenowe – realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
 • różnorodne koła zainteresowań – badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
 • warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami), dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach,
 • wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
 • Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

2. Z EKSPERYMENTEM NA TY:

Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.

3. WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH

Indywidualna praca z uczniem poprzez:

 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności w poszczególnych przedmiotach) – odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
 • zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne,
 • wsparcie indywidualne dla rodziców.

4. AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

W ramach projektu dla szkoły zostaną zakupione:

 • pracownia komputerowa,
 • pracownia językowa,
 • pracowania matematyczna i przyrodnicza,
 • pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

Nr. projektu RPDS.10.02.03-02-0008/17
Całkowita wartość projektu: 1 183 732,80 zł

oznakowanie_projektu-EFS

Do góry