Laboranci i badacze

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

„Badacze i Laboranci
– czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”

Okres realizacji: 01.08.2021 – 30.03.2023
Lider projektu: Fundacja Obrazy bez Granic
Partnerzy: Gmina Podgórzyn, Gmina Janowice Wielkie
Nr. Projektu: RPDS. RPDS.10.02.03-02-0008/20

Cel projektu:

podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Grupa docelowa:

Działania skierowane są do uczniów ze Szkół Podstawowych w Janowicach Wielkich oraz w Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz do nauczycieli:
144 uczniów (70K) z SP w Janowicach Wielkich
60 uczniów (22K) z SP w Ścięgnach
30 n-li (26K) zatrudnionych w w/w szkołach, którzy wyrazili potrzebę podniesienie kompetencji
Rodzice/opiekunowie uczniów/uczennic – 60 osób

Działania:

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech głównych działań:

1. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:

• projekty edukacyjne – uczniowie będą pod okiem n-li realizować interdyscyplinarne projekty edukacyjne związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem, których treści będą wykraczać poza podstawę programową
• zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki
• koła zainteresowań – logika i konstrukcje, ekologiczo-przyrodnicze, dziennikarskie, artystyczne
• warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami), dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach
• rajdy eksploracyjno-badawcze – piesze poznawanie otoczenia z ekspertami (np. geologami, ekologami, przewodnikami)
• wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Szlakiem Zabytkó1) Techniki Śląskiej

2. Z EKSPERYMENTEM NA TY:

• laboratoria eksperymentalne – mają na celu wprowadzenie nowych form i programów nauczania – prowadzone wspólnie przez n-la oraz specjalistę z zewnątrz, oparte na ich współpracy w przygotowaniu programu i organizacji zajęć
• szkolny warsztat doświadczeń – zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu, doświadczeń i badań, łączące wykorzystanie wiedzy i zakupionego wyposażenia

3. WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH

Indywidualna praca z uczniem poprzez:
• zajęcia dla uczniów zdolnych – m.in. z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych, fizyki, języków obcych
• zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne
• wsparcie indywidualne dla rodziców

4. AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W ramach tego zadania planowane są szkolenia oraz indywidualne wsparcie podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

W ramach projektu dla każdej szkoły zostaną zakupione:

– pomoce dydaktyczne
– narzędzia TIK
– pracownia matematyczna
– pracowania przyrodnicza (geograficzna lub chemiczna)
– pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do logopedii i socjoterapii

Do góry