Zapytanie ofertowe 2

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

Jelenia Góra 27.09.2021

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pn.: Wyposażenie dwóch szkół podstawowych w narzędzia TIK

 1. Zamawiający:
  Fundacja Obrazy Bez Granic
  Adres biura: ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
  tel: 501 411 199, e-mail: obrazybezgranic@gmail.com
 2. Przedmiot zamówienia:
  W związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pn. „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”
  nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/20, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości zamówienia: Wyposażenie dwóch szkół podstawowych
  w narzędzia TIK. Szczegółowy zestaw narzędzi TIK z podaniem minimalnych wymaganych parametrów znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego szacowania.
 3. Odpowiedź:
  W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto oraz brutto za wykonanie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania: Formularz szacowania.
  Ofertę należy dostarczyć do dnia 04.10.2021r. osobiście lub drogą pocztową do biura fundacji:
  Fundacja Obrazy bez Granic
  ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
  lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com
  Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma ona na celu wyłącznie rozeznanie aktualnych cen rynkowych pozwalające na uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz szacowania

 

Załącznik nr 2 Formularz szacowania

……………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

FORMULARZ SZACOWANIA

Odpowiadając na zapytanie dotyczące szacowania wartości zamówienia pn.: Wyposażenie dwóch szkół podstawowych w narzędzia TIK w ramach realizacji projektu pn. „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych” nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/20:

 1. Oferuję wykonywanie następujących zadań za cenę:
  Lp.Opis szczegółowy przedmiotu zamówieniaWartość nettoPodatek VAT Wartość brutto
  1Wyposażenie dwóch szkół podstawowych w narzędzia TIK
  Słownie:
 2. Oświadczam, że wyceny dokonano na podstawie Załącznika 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz obejmuje ona wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym montaż i obsługę gwarancyjną.
 3. W wycenie uwzględniam termin realizacji zamówienia (dostarczenia wraz z montażem narzędzi w szkołach) do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.10.2021r

………………………………………………………………………………..…
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

Do góry