Rekrutacja – Pracodawcy

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

13.12.2021

Z uwagi na utworzenie jednego, dodatkowego miejsca dla pracodawców chcących ubiegać się o subsydiowane zatrudnienie pracownika na okres 3 miesięcy uruchamia się nabór uzupełniający.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dostępne poniżej) należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu od 15.12.2021 do dnia 22.12.2021r

Ul. Ogińskiego 2G, 58-506 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


 

25.05.2021

Fundacja Obrazy Bez Granic informuje o zawieszeniu rekrutacji prowadzonej w trybie ciągłym dla pracodawców chcących ubiegać się o subsydiowane zatrudnienie połączone z doposażeniem miejsca pracy w ramach projektu „Praca kluczem do sukcesu” z powodu wyczerpania puli dostępnych w projekcie miejsc.

 


 

19.02.2021

Fundacja Obrazy Bez Granic informuje o zawieszeniu rekrutacji prowadzonej w trybie ciągłym dla pracodawców chcących ubiegać się o subsydiowane zatrudnienie pracownika w ramach projektu „Praca kluczem do sukcesu” z powodu wyczerpania puli dostępnych w projekcie miejsc.

 


 

24.08.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków uruchamia się nowy nabór formularzy zgłoszeniowych dla pracodawców chcących ubiegać się o subsydiowane zatrudnienie połączone z doposażeniem miejsca pracy. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym (od dnia 01.09.2020 do wyczerpania miejsc).

III runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami prowadzony w trybie ciągłym od 26.08.2020 r. do wyczerpania miejsc.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu (Uwaga zmiana!):
Ogińskiego 2B, 58-506 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Do pobrania:
Regulamin doposażenie stanowiska pracy_ aktualizacja 24.08.2020

 


 

24.08.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków Fundacja Obrazy Bez Granic ogłasza kolejny nabór formularzy zgłoszeniowych dla pracodawców ubiegających się o subsydiowane zatrudnienie pracownika.
Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym od dnia 26.08.2020 do wyczerpania miejsc.

III runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami prowadzony w trybie ciągłym od 26.08.2020 r. do wyczerpania miejsc.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu (Uwaga zmiana!):
Ogińskiego 2B, 58-506 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Do pobrania:
Regulamin subsydiowane zatrudnienie_ aktualizacja 24.08.2020

 


 

27.07.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków wydłuża się nabór formularzy zgłoszeniowych dla pracodawców chcących ubiegać się o subsydiowane zatrudnienie połączone z doposażeniem miejsca pracy.

II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od 01.08.2020 r. do 10.08.2020r.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu:
ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 


 

10.07.2020

Fundacja Obrazy bez Granic w partnerstwie z Aleksandra Węgrzyn „Znak” ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie „Praca kluczem do sukcesu” dla pracodawców chcących ubiegać się o subsydiowane zatrudnienie połączone z doposażeniem miejsca pracy.

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0030/19

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jeżeli:

1. Prowadzi działalność co najmniej przez 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2. Jest podmiotem prowadzącym działalniść gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, Zb. Orz. TS 1991, s. I-1979). Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inna działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk (non-profit organisation – np. orzeczenie z dnia
21 września 1999 r. w sprawie Albany, sprawa C-67/96, Zb. Orz. TS 1999, s. I-5751).

3. Nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym;

4. Nie był karany w okresie 2 lat – weryfikacja na podstawie oświadczenia przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.);

5. W okresie do 365 dni przed dniem złożenia wniosku nie został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (art. 36 ust. 5f ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy) – weryfikacja na podstawie oświadczenia;

6. Nie otrzymał pomocy de minimis powyżej dopuszczalnych kwot określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 2013.12.24) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352.9 z dnia 2013.12.24);

7. Nie otrzymał wcześniej środków publicznych na wnioskowane wydatki w celu uniknięcia podwójnego finansowania .

Wnioski należy składać osobiście, listowanie lub przez osobę upoważnioną (upoważnienie do prowadzenia spraw związanych z
prowadzeniem sprawy należy dołączyć do wniosku) w biurze projektu:

ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

I nabór wniosków w okresie od 13.07.2020 – 24.07.2020

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

1. Regulamin doposażenia – aktualny: POBIERZ

2. Załącznik – karta oceny formalnej: POBIERZ

3. Załącznik – karta oceny merytorycznej: POBIERZ

4. Załącznik – wniosek o refundację: POBIERZ

5. Załącznik – pomoc de minimis – załącznik nr 3: POBIERZ

6. Załącznik – pomoc de minimis – załącznik nr 4: POBIERZ

 


 

10.07.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków wprowadza się kolejny nabór formularzy zgłoszeniowych dla
pracodawców:

II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od 14.07.2020 r. do 24.07.2020r.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu:
ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Poniżej zamieszczamy zmieniony regulamin.

REGULAMIN: POBIERZ

 


 

26.06.2020

Fundacja Obrazy bez Granic w partnerstwie z Aleksandra Węgrzyn „Znak” zaprasza pracodawców do udziału w projekcie „Praca kluczem do sukcesu”.

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0030/19

Wartość projektu: 974 868,12zł
Dofinansowanie: 926 118,12zł

 

Udział w projekcie może wziąć pracodawca, który:
– nie otrzymał wcześniej środków publicznych na wnioskowane wydatki;
– spełnia łącznie warunki, o których mowa w niniejszym regulaminie;
– złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

 

Udział w projekcie daje możliwość refundacji kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie oraz kierując pytania pod adres: obrazybezgranic@gmail.com

 

Wnioski należy składać osobiście, listowanie lub przez osobę upoważnioną (upoważnienie do prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem sprawy należy dołączyć do wniosku) w biurze projektu:
ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

w wyznaczonym terminie:
I runda – nabór wniosków w okresie od 29.06.2020 – 09.07.2020

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Załączniki:

  1. Regulamin udziału w projekcie: POBIERZ
  2. Wniosek pracodawcy o subsydiowane zatrudnienie: POBIERZ
  3. Załącznik 4 do wniosku – pomoc de minimis: POBIERZ
Do góry