Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Eksperymentuje – Rozwój kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
nr Projektu:
RPDS.10.02.03-02-0008/17

z dnia 01.09.2017r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej Regulaminem określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Eksperymentuje – Rozwój kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
 2. Projekt realizowany jest od 2017-08-01 do 2019-06-30 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu RPDS.10.02.03-02-0008/17

3. Celem głównym projektu jest przygotowanie uczniów szkół podstawowych do wejścia na rynek pracy, rozwój indywidualnego podejścia do ucznia oraz podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Projekt skierowany jest do następujących grup osób:
−       Uczniowie: SP w Czernicy, SP w Siedlęcinie, SP w Sosnówce, SP w Ścięgnach;
−       nauczyciele zatrudnienie w ww. szkołach;
−       rodzice/opiekunowie uczniów.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
6. Niniejszy regulamin określa przede wszystkim:
−       zakres wsparcia;
−       procedurę rekrutacji;
−       prawa i obowiązki uczestników projektu.

§ 2

Słownik terminów

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1) Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
2) Projekt – projekt „Eksperymentuje – Rozwój kompetencji kluczowych oraz matematyczno – przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
3) Realizator – Fundacja Jawor
4) Partnerzy – Fundacja Obrazy bez Granic, Urząd Gminy Jeżów Sudecki, Urząd Gminy Podgórzyn
5) Uczestnik projektu – osoba, która zostanie zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie.
4. Forma wsparcia – zadania zaplanowane w projekcie w formie m.in. zajęć dodatkowych, szkoleń, warsztatów i wycieczek podnoszących kompetencje uczniów oraz kadry dydaktycznej
6. Biuro projektu – ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
7. Strona internetowa Projektu – https://obrazybezgranic.pl/eksperymentuje/
8. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

§ 3

Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane uczestnikom/czkom projektu podzielone jest na następujące zadania:

 1. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy. Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia:

−       Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki oraz innych obszarów w zależności od potrzeb,
−       Współprace w grupach przy realizacji projektów edukacyjnych,
−       Edukacyjne rajdy terenowe (realizowane w weekendy – wycieczki w bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata)
−       Różnorodne koła zainteresowań (badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.)
−       Warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami) i dowiedzą się dlaczego wykonują dany zawód oraz wezmą udział w warsztatach przygotowanych przez tą osobę,
−       Wycieczki do Explora Park, Hydropolis, Muzeum Kinematografii – całodniowe wycieczki autokarowe,
−       Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd..)
−       zakup dla każdej szkoły uczestniczącej w Projekcie pracowni komputerowej, pracowni językowej oraz pomocy dydaktycznych

 

 1. Z EKSPERYMENTEM NA TY – Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia:

−       Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – warsztaty opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły
−       Zakup dla każdej szkoły uczestniczącej w Projekcie pracowni matematycznej oraz przyrodniczej

 1. WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH poprzez indywidualizację pracy
  z uczniem – formy wsparcia:

−       Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności
w poszczególnych przedmiotach). Odbędą się zajęcia z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki, itd.
−       Zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne dla uczniów
−       Wsparcie indywidualne dla rodziców.

 1. AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – formy wsparcia:

−       szkolenia podnoszące wiedzę, kompetencje i umiejętności nauczycieli.

§ 4

                                                  Zasady rekrutacji uczestników

 1. Projekt skierowany jest łącznie do 190 osób, w tym do:

a)      125 uczniów:
35 ucz (17K) z SP w Scięgnach
33 ucz (16K) z SP w Sosnówce
32 ucz (15K) z SP w Siedlęcinie
25 ucz (12K) z SP w Czernicy
b)      25 n-li (23K,2M) zatrudnionych w ww. szkołach, którzy wyrazili potrzebę podniesienie kompetencji
c)       40 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do ww. szkół.
Liczba dzieci w poszczególnych SP (pomiędzy poszczególnymi szkołami) może ulec zmianie w odniesieniu do bieżących (w trakcie trwania projektu) potrzeb.

 1. Proces rekrutacji rozpoczyna się z dniem 11.09.2017r i prowadzony będzie w sposób ciągły, tak aby zapewnić możliwość udziału w projekcie uczniom nowym w danej szkole oraz zapewnić założoną liczebność grup na poszczególnych zajęciach.
 2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do Regulaminu i dostarczenie ich do miejsc wyznaczonych przez każdą szkołę biorącą udział w Projekcie.
 3. Rekrutacja i selekcja uczestników projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą zachowania równości szans i niedyskryminacji oraz zgodnie z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn.

Proces rekrutacji przebiegać będzie w różny sposób w zależności od grupy beneficjentów:


REKRUTACJA UCZNIÓW:

Grupa docelowa: 125 os

Sposób rekrutacji: rekrutacja odbędzie się w sposób bezpośredni, uczniowie i rodzice dowiedzą się o procesie od pracowników każdej szkoły: na apelach, z mediów szkolnych, na lekcjach; z plakatów informacyjnych rozwieszonych w szkołach; rodzice na zebraniach w szkole, podczas spotkań Rady Rodziców, z wpisów do dzienniczków czy innych dokumentów służących komunikacji rodzic – wychowawca.
Każdy uczeń, który wyrazi chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez rodzica/opiekuna.

 1. Za proces rekrutacji w każdej szkole odpowiada powołany przez dyrektora Rekruter.
  Do obowiązków Rekrutera należy:

−       poinformowanie społeczności szkolnej o realizacji projektu, funkcjonowania Biura Projektu, miejscach poboru dokumentacji rekrutacyjnej;
−       ogłoszenie terminów rozpoczęcia, zakończenia procesu i wyników
−       powołanie komisji rekrutacyjnej, która ostatecznie zweryfikuje złożone dokumenty, ustali listy uczestników, w tym listy rezerwowe do poszczególnych działań

 1. Komisja rekrutacyjna w każdej szkole składać się będzie z przedstawicieli: Lidera, Partnerów, nauczycieli (w tym edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, przyrody, IT, j. polskiego) oraz pedagoga szkolnego.
 2. Kryteria rekrutacji:

a)      do udziału w Projekcie zakwalifikowany może zostać uczeń szkoły biorącej udział w Projekcie, który wyrazi chęć uczestnictwa oraz złoży w wyznaczonym miejscu i czasie wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz ponadto:
b)      do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mogą zostać zakwalifikowani uczniowie posiadający deficyty w ramach nauki danego przedmiotu (określane na podstawie diagnozy
i badań przeprowadzonych przez nauczycieli oraz wyników poniżej średniej szkoły);
c)       do udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia mogą zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy wykazują szczególny talent i zainteresowanie danym tematem – uzdolnienia badane są na podstawie m.in.: udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wyników z danego przedmiotu ponad średnią szkoły, innych badań przeprowadzanych przez nauczyciela danego przedmiotu;
d)      do udziału z zajęciach socjoterapii oraz logopedycznych mogą zostać zakwalifikowani uczniowie posiadający opinię nauczyciela lub dyrektora szkoły o potrzebie wsparcia;
e)      do udziału w wycieczkach zakwalifikowani będą uczniowie, którzy na danym etapie realizują program nauczania związany z tematyką wyjazdu;
f)       do udziału w kołach zainteresowań, projektach interdyscyplinarnych, laboratoriach zrównoważonego rozwoju, warsztatach przedsiębiorczości, rajdach eksploracyjno-badawczych mogą zostać zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w danej formie wsparcia.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie będą mieli uczniowie:
−       z opiniami i orzeczeniami PPP
−       z deficytami psycho-ruchowymi
−       z deficytami mat-przyrod i z j.obcych (klasyfikacja, diagnozy n-li przedmiotu)
−       uzdolnieni (wskazani na podst. badań uzdolnień w w/w przedmiotach)
4. Niezbędne dokumenty:
– deklaracja uczestnictwa dla uczniów + oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych + zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w projekcie

REKRUTACJA NAUCZYCIELI:

Grupa docelowa: 25 os
Sposób rekrutacji: rekrutacja nauczycieli jest tzw. zamkniętą. Wsparciem zostaną objęci wszyscy nauczyciele/pracownicy Partnerów, którzy zgłosili akces uczestnictwa na etapie sporządzania diagnozy i pisania wniosku. Liczba zgłoszonych nauczycieli stanowi około 50% wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach objętych projektem.
W przypadku rezygnacji nauczyciela jego miejsce zajmie nowa osoba, która wyrazi chęć udziału w projekcie oraz przedłoży wymagane dokumenty. Odpowiedzialność za rekrutację nauczycieli ponoszą dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:
– deklaracja uczestnictwa dla nauczyciela

 

REKRUTACJA RODZICÓW:

Grupa docelowa: min. 40 os

Sposób rekrutacji: rodzice uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie otrzymają informację o projekcie, w tym o możliwości skorzystania ze wsparcia skierowanego do nich. Drogi dotarcia do rodziców: informacje przekazywane przez wychowawców podczas zebrań klasowych, spotkań Rady Rodziców, drogą elektroniczną oraz poprzez uczniów (dzienniczki korespondencji itp.), plakaty informacyjne rozwieszone w szkołach, informacje od pedagogów szkolnych.

Zgodnie z założeniami projektu każdy rodzic, który wyrazi chęć oraz wypełni deklarację udziału w projekcie może skorzystać ze wsparcia.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych w stosunku do zaplanowanych w projekcie godzin wsparcia pierwszeństwo będą mieli rodzice, których cechuje:
– niskie wykształcenie,
– brak zaangażowania w życie szkoły
– brak umiejętności pracy z dzieckiem (nie potrafią inspirować dzieci do nauki, doradzić w wyborze kariery edukacyjno-zawodowej, pomóc przy odrabianiu lekcji czy korygowaniu wad rozwojowych i deficytów).

O wyborze rodziców w takim przypadku decydować będą wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:
– deklaracja uczestnictwa dla rodzica/opiekuna dziecka

 

 • § 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

 1. Uczestnik ma prawo do:

a)      uczestnictwa w nieodpłatnych formach wsparcia określonych w niniejszym regulaminie;
b)      otrzymania nieodpłatnych materiałów dydaktycznych/szkoleniowych;
c)       wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu
d)      otrzymania zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie poszczególnych form wsparcia.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do:

a)    wypełnienia i złożenia w punkcie przyjęć wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do zamieszczenia w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014, w tym udostepnienia danych osobowych (zgodnie z deklaracją uczestnictwa w projekcie) niezbędnych do realizacji projektu oraz prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu, zgodnie
z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.922);
b)   regularnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu;
c)    składania własnoręcznego podpisu na prowadzonych listach obecności (w przypadku uczestnictwa we wsparciu osób dorosłych);
d)   uczestniczenia w testach i innych formach sprawdzających kompetencje zdobyte podczas zajęć zrealizowanych w ramach Projektu;
e)   informowania o wszelkich zmianach danych (zwłaszcza danych dotyczących zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej) podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich powstania;
f)     przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach, może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej a także zakończenia edukacji w danej szkole. Przyczyny te nie mogą być znane w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Realiazotora oraz Partnerów na wniosek Koordynatora Projektu.
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu projektu należy do Koordynatora Projektu.
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i będą publikowane na stronie internetowej Projektu.
4. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej www.obrazybezgranic.pl wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.

Załączniki:
Załącznik 1: Deklaracja udziału w projekcie dla ucznia
Załącznik 2: Deklaracja udziału w projekcie dla nauczyciela
Załącznik 3: Deklaracja udziału w projekcie dla rodzica

Do góry