Rekrutacja Uczniowie

03.09.2021

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”.

W okresie od października 2021 do marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich oraz w Szkole Podstawowej w Ścięgnach realizowany będzie projekt „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych” nr: RPDS.10.02.03-02-0008/20.

Zapraszamy UCZNIÓW ww. szkół do udziału w następujących zajęciach w ramach projektu:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wybór określonych zajęć (można wybrać jedne lub kilka rodzajów zajęć) oraz o dostarczenie do sekretariatu szkoły podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do dnia 30.09.2021r.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:
– deklaracja uczestnictwa w projekcie
– oświadczenie uczestnika projektu w sprawie przetwarzanie danych osobowych
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– deklaracja wyboru form wsparcia

Dokumenty powinny być podpisane zarówno przez ucznia jak i rodzica/prawnego opiekuna.
Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie oraz kierując pytania pod adres: obrazybezgranic@gmail.com

Deklaracje dostępne są do pobrania poniżej a także w sekretariacie każdej ze szkół oraz u wychowawców klas:
Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia wraz z załącznikami
Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie

29.09.2021

Z uwagi na dostępność miejsc na poszczególne typy zajęć informujemy o wydłużeniu naboru formularzy zgłoszeniowych
dla uczestników/czek projektu do dnia 06.10.2021

Do góry