Rekrutacja – Uczestnicy

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

15.11.2021

Z uwagi na utworzenie jednego, dodatkowego miejsca uruchamia się nabór uzupełniający formularzy zgłoszeniowych dla uczestników/czek projektu.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dostępne poniżej) należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu do dnia 24.11.2021r

 

Ul. Ogińskiego 2G, 58-506 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 


26.05.2021

Fundacja Obrazy Bez Granic informuje o zawieszeniu rekrutacji prowadzonej w trybie ciągłym dla uczestników/czek projektu „Praca kluczem do sukcesu” z powodu wyczerpania puli dostępnych w projekcie miejsc.

 


24.08.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków uruchamia się nowy nabór formularzy zgłoszeniowych dla pracodawców prowadzony w trybie ciągłym (od dnia 26.08.2020 do wyczerpania miejsc).

III runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami prowadzony w trybie ciągłym od 26.08.2020 r. do wyczerpania miejsc.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu (Uwaga zmiana!):

Ogińskiego 2B, 58-506 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Do pobrania:
Regulamin  dla uczestników_ aktualizacja 24.08.2020


 

22.07.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków informujemy o wydłużeniu naboru formularzy zgłoszeniowych dla uczestników/czek projektu do dnia 03.08.2020 włącznie.

II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od 14.07.2020 r. do 03.08.2020r.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu:
ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

 


 

10.07.2020

Z uwagi na dostępność miejsc oraz niewyczerpaną pulę środków wprowadza się kolejny nabór formularzy zgłoszeniowych dla uczestników projektu.

II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz niezbędnymi załącznikami w okresie od 14.07.2020 r. do 24.07.2020r.

Wnioski należy składać osobiście lub listowanie w biurze projektu:
ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Poniżej zamieszczamy zmieniony regulamin.

REGULAMIN: POBIERZ

 


 

26.06.2020

Fundacja Obrazy bez Granic w partnerstwie z Aleksandra Węgrzyn „Znak” zaprasza do udziału w projekcie „Praca kluczem do sukcesu”.

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0030/19

Wartość projektu: 974 868,12zł
Dofinansowanie: 926 118,12zł

  

Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. zamieszkuje teren województwa dolnośląskiego
 2. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
 4. członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami
 5. osoby niesamodzielne
 6. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 7. osoby odbywające kary pozbawienia wolności.
 8. osoby korzystające z PO PŻ.

Priorytetowo traktowane będą osoby:

 1. zamieszkujące  na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji – przedmiotowy wykaz udostępniany jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
 2. osoby z niepełnosprawnością

Weryfikacja kwalifikowalności udziału Uczestników/czek w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 1. urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia;
 2. oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach;
 3. dokumentu wymienionego w załączniku nr 8 do regulaminu, tj. oświadczeń, zaświadczeń

Korzyści udziału w projekcie znajdą Państwo w zakładce:  Formy wsparcia dla uczestników

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie oraz kierując pytania pod adres: obrazybezgranic@gmail.com

Wnioski należy składać osobiście, listowanie lub przez osobę upoważnioną (upoważnienie do prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem sprawy należy dołączyć do wniosku) w biurze projektu:
ul Klonowica 1/2 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

w wyznaczonym terminie:

I runda – nabór wniosków w okresie od 29.06.2020 – 09.07.2020

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

  

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin: POBIERZ
 2. Formularz rekrutacyjny: POBIERZ
 3. Załączniki do formularza 1,2.3: POBIERZ
 4. Klauzula zgody uczestnika: POBIERZ
 5. Ankieta potrzeb i predyspozycji: POBIERZ
 6. Oświadczenie – bierni: POBIERZ
 7. Oświadczenie – przesłanka: POBIERZ
 8. Załącznik do formularza 4 Oświadczenie: POBIERZ
Do góry