Centrum Aktywności Młodzieży

Fundacja Obrazy bez Granic rozpoczęła realizację projektu „Centrum Aktywności Młodzieży”.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15–21 lat z powiatu jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry i zakłada realizację działań w dwóch obszarach:

  1. Pierwszy obszar opiera się na działalności centrum aktywności młodzieżowej MAK „Młodzi, aktywni, kreatywni” – będzie to miejsce stworzone wspólnie z młodzieżą, gdzie będzie ona partnerem w rozmowie i pracy. W ramach Centrum MAK odbywać się będzie szereg wydarzeń, m.in.: cykliczne seminaria i webinaria – spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, sportowcami, biznesmenami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, artystami, podróżnikami), które pokażą jak i dlaczego można angażować się społecznie; warsztaty filmowe, które zapewnią młodzieży możliwość wyrażenia własnych emocji i opinii na temat spraw społecznych; inicjatywy przeprowadzane przez młodzież na rzecz własnych lokalnych społeczności. Młodzież tworząca Centrum MAK będzie współdecydować, kreować i uczestniczyć w realizacji wszelkich wydarzeń.
  2. Drugi obszar działań to praca nad stworzeniem oraz wdrożeniem w szkołach pilotażowego programu aktywizacji społecznej młodzieży. Program zawierać będzie rekomendacje i scenariusze zajęć do bezpośredniej realizacji przez nauczycieli. Celem programu jest zapewnienie edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży, przekazywanie w szkołach wiedzy kształtującej postawy prospołeczne. Pracę nad programem będzie prowadziła specjalnie powołana grupa robocza w oparciu o opinie młodzieży biorącej udział w projekcie. Program zostanie skonsultowany w środowisku lokalnym (dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządy, NGO, młodzież) oraz wdrożony pilotażowo w ramach projektu w 3 szkołach w powiecie jeleniogórskim i w mieście Jelenia Góra, przez co przyczyni się do wzmacniania potencjału szkół w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży.

Realizacja projektu ma na celu zapewnić wzrost aktywności społecznej młodzieży. Poprzez zapewnienie młodym ludziom dostępu do nowoczesnych i atrakcyjnych form edukacji chcemy dać im możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów i emocji, zwracania uwagi na sprawy dla nich istotne. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uda się stworzyć grupę młodzieży zintegrowaną ze swoim środowiskiem lokalnym, mającą wpływ na decyzje podejmowane przez władze, dyrekcje szkół i inne instytucje.

pasek-cam
„Centrum Aktywności Młodzieży” to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do góry