Szacowanie wartości zamówienia

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

Jelenia Góra 18.04.2022

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.: Realizacja czterech wycieczek jednodniowych i dwóch wycieczek dwudniowych dla uczniów dwóch szkół podstawowych biorących udział w projekcie

I.          Zamawiający:
Fundacja Obrazy Bez Granic
Adres biura: ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
tel: 501 411 199, e-mail: obrazybezgranic@gmail.com

II.          Przedmiot zamówienia:

W związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pn. „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”
nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/20, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości
zamówienia: Realizacja wycieczek dla uczniów szkół podstawowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania: Opis przedmiotu zamówienia.

III.          Odpowiedź:
W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto oraz brutto za wykonanie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania Formularz szacowania.
Ofertę należy dostarczyć  do dnia 25.04.2022r. osobiście lub drogą pocztową do biura fundacji:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy:
obrazybezgranic@gmail.com

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma ona na celu wyłącznie rozeznanie aktualnych cen rynkowych pozwalające na uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Załączniki:
 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem szacowania

Do góry