Szacowanie wartości zamówienia

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

Jelenia Góra 06.10.2021

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni matematycznej oraz chemicznej dla dwóch szkół podstawowych oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pomoce i sprzęt do logopedii i socjoterapii)

 1. Zamawiający:
  Fundacja Obrazy Bez Granic
  Adres biura: ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
  tel: 501 411 199, e-mail: obrazybezgranic@gmail.com
 2. Przedmiot zamówienia:
  W związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pn. „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”
  nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/20, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni matematycznej oraz chemicznej dla dwóch szkół podstawowych oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pomoce i sprzęt do logopedii i socjoterapii). Szczegółowy wykaz wyposażenia znajduje się w Załącznikach nr 1,2,3 do niniejszego szacowania.

Kod CPV:
30213100-6 Komputery przenośne
30231320-6 Monitory dotykowe
39162000-5 Pomoce naukowe
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Opis przedmiotu rozeznania (zamówienia):

Opis projektuPrzedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych” nr: RPDS.10.02.03-02-0008/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Określenie przedmiotu rozeznaniaPrzedmiot zamówienia składa się z trzech części i obejmuje:
Część I: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni matematycznej dla dwóch szkół podstawowych
Szczegółowy wykaz wyposażenia pracowni matematycznych wraz z podziałem na szkoły znajduje się w Załączniku 1.
Okres realizacji: październik 2021r
Miejsce dostarczenia wyposażenia wraz z montażem: SP w Janowicach Wielkich oraz SP w Ścięgnach
Część II: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni chemicznej dla dwóch szkół podstawowych
Szczegółowy wykaz wyposażenia pracowni chemicznych wraz z podziałem na szkoły znajduje się w Załączniku 2.
Okres realizacji: październik 2021r
Miejsce dostarczenia wyposażenia wraz z montażem: SP w Janowicach Wielkich oraz SP w Ścięgnach
Część III: Wyposażenie dwóch szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pomoce i sprzęt do logopedii i socjoterapii)
Szczegółowy wykaz pomocy i sprzętów do logopedii i socjoterapii z podziałem na szkoły znajduje się w Załączniku 3.
Okres realizacji: październik 2021r
Miejsce dostarczenia wyposażenia wraz z montażem: SP w Janowicach Wielkich oraz SP w Ścięgnach
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie jednej lub większej liczby części zamówienia (części I-III).
Obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia1. Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania oraz wolny od wad.
2. Pod pojęciem dostawy rozumie się dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem.
3. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i dostawy materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same jak materiały wskazane w dokumentach
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Okres gwarancji min. 24 miesiące
 1. Odpowiedź:
  W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto oraz brutto za wykonanie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania: Formularz szacowania.
  Ofertę należy dostarczyć  do dnia 13.10.2021r. osobiście lub drogą pocztową do biura fundacji:
  Fundacja Obrazy bez Granic
  Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
  lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma ona na celu wyłącznie rozeznanie aktualnych cen rynkowych pozwalające na uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Pracownie matematyczne
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Pracownie chemiczne
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia Pomoce i sprzęt do logopedii i socjoterapii
Załącznik nr 4 – Formularz szacowania

Do góry