Formy wsparcia dla uczestników

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

W tej sekcji znajdą Państwo informacje o planowanych formach wsparcia dla uczestników

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Formy wsparcia obligatoryjne dla każdego z uczestników to:

  • Aktywna integracja o charakterze społecznym  – Poradnictwo psychologiczne – indywidualne konsultacje z psychologiem.

Pozostałe formy wsparcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym  – Poradnictwo psychologiczne – indywidualne konsultacje z psychologiem ( 3 spotkania x 2 h/os x 25 os.). Spotkania realizowane przez Psychologa, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz psychologa. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne – indywidualne konsultacje z prawnikiem (świadczone w wymiarze 10h/m-c x 12m-cy/ dla ok. 20 ucz.). Spotkania realizowane przez Prawnika, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz prawnika.

III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym –W poszukiwaniu  kompetencji – moja drabina do kariery- warsztaty grupowe (dla 15 os. w wymiarze 64h/gr. (8 dni x 8h ), wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Warsztaty będą miały na celu uświadomienie roli kompetencji w realizacji planów edukacyjnych i zawodowych oraz przygotowanie uczestników do wejścia na współczesny rynek pracy pod kątem przygotowania społeczno-zawodowego. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane listy obecności wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz trenera. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu, catering.

IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy

–  Poradnictwo zawodowe w wymiarze 200 h – (spotkania 25 os x 8h/os (dla osób objętych doposażeniem  oraz subsydiowanym zatrudnieniem)

Poradnictwo zawodowe będzie dostosowane  do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz doradcy zawodowego. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy jest przewidziane w wymiarze 40h (dla 10 os. x 4h/os.)Pośrednictwo pracy będzie dostosowane  do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz pośrednika. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym  – indywidualne wsparcie coacha – wsparcie dla 25 uczestników w wymiarze 250 godzin (4sp. x 2-3hx 25os. ). Spotkania realizowane przez coacha, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz coacha. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym –  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – zapewnienie wsparcia 15 uczestnikom projektu w tym  zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie m.in: – branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. W ramach zadania zapewniony będzie catering, zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium szkoleniowego.

VII Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym – Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – szczegółowy opis w odrębnym regulaminie

VIII Aktywna integracja o charakterze  zawodowym – Zatrudnienie subsydiowane – szczegółowy opis w odrębnym regulaminie

– Zatrudniony pracownik w wyniku kwalifikacji do Projektu ma prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres 6 miesięcy

Do góry