Regulamin Centrum M.A.K.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Centrum Aktywności Młodzieży”
z dnia 22.09.2014r

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Projekt pod nazwą „Centrum Aktywności Młodzieży” realizowany jest przez Fundację Obrazy Bez Granic
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
3. Zasięg terytorialny Projektu – miasto Jelenia Góra oraz powiat jeleniogórski
4. Okres realizacji Projektu: 01.07.2014 r. – 30.06.2016 r.
5. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie

§ 2
Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1. Projekt – projekt „Centrum Aktywności Młodzieży”, realizowany przez Fundację Obrazy Bez Granic, w ramach którego działa Centrum M.A.K.
2. Uczestnik Projektu – osoba, która zostanie zakwalifikowana do Projektu, zgodnie
z zasadami rekrutacji określonymi w § 4 Regulaminu
3. Realizator – Fundacja Obrazy Bez Granic
4. Biuro Projektu – biuro Realizatora Projektu mieszczące się pod adresem: ul. Bankowa 15, 58-500 Jelenia Góra
5. Centrum M.A.K. – miejsce wsparcia aktywności młodzieży mieszczące się w lokalu pod adresem: ul. Bankowa 15, 58-500 Jelenia Góra
6. Regulamin – warunki uczestnictwa w Projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu spisane w niniejszym dokumencie

§ 3
Charakterystyka Projektu

1. Celem Projektu jest rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży poprzez zapewnienie nowoczesnych i atrakcyjnych form edukacji oraz spędzania wolnego czasu
2. W ramach Projektu uruchomione zostanie Centrum M.A.K., będące miejscem wsparcia dla Uczestników Projektu oraz przestrzenią, w której realizowane będą wszelkie działania organizowane w ramach Projektu
3. Centrum M.A.K. otwarte będzie dla Uczestników Projektu od poniedziałku do piątku oraz podczas organizowanych wydarzeń. W godzinach otwarcia w Centrum M.A.K. dyżur pełni coach lub koordynator. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
4. Formy wsparcia oferowane przez Centrum M.A.K. dla młodzieży, będącej Uczestnikiem Projektu:
– korzystanie z przestrzeni (sala warsztatowa, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie kuchenne)
– korzystanie z wyposażenia i sprzętu Centrum M.A.K. (komputer, rzutnik, ekran, sprzęt fotograficzny, Internet)
– udział we wszelkich warsztatach, spotkaniach, szkoleniach, wydarzeniach organizowanych w ramach działania Centrum M.A.K.
– możliwość realizacji własnych pomysłów (pomoc coacha i koordynatora
w organizacji działań, dostęp do sali i sprzętu)
– rozwój wolontariatu (pełnienie funkcji centrum wolontariatu, pośrednictwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a wolontariuszem, organizowanie grup wolontariackich, opieka nad wolontariuszem)
5. Wszelkie działania i wszystkie formy wsparcia dla młodzieży realizowane przez Centrum M.A.K. są bezpłatne

§ 4
Warunki uczestnictwa w Centrum M.A.K.

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku 15 – 21 lat, uczące się w szkołach lub uczelniach na obszarze miasta Jelenia Góra lub powiatu jeleniogórskiego
2. Warunkiem korzystania ze wsparcia oferowanego przez Centrum M.A.K. jest zgłoszenie się do udziału w Projekcie. W tym celu należy wypełnić, podpisać i złożyć
w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne w postaci:
a) Karta zgłoszenia
b) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej w Projekcie (dotyczy osób niepełnoletnich)
3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, tak aby utrzymywać stałą liczę min. 36 osób będących Uczestnikami Projektu
4. Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach Projektu przewidziane są dla grupy 36 Uczestników Projektu
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób o zakwalifikowaniu do udziału
w Projekcie i możliwości korzystania ze wsparcia Centrum M.A.K. decyduje Realizator na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia
6. Osoby nie zakwalifikowane do Projektu zostaną zapisane na listę rezerwową
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu, do udziału w Projekcie zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej

§ 5
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

Każdy Uczestnik Projektu uprawniony jest do:
1. Nieodpłatnego udziału we wszelkich działaniach realizowanych w ramach Projektu
2. Nieodpłatnego korzystania z przestrzeni, zasobów oraz sprzętu należącego do Centrum M.A.K. w godzinach jego otwarcia
3. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu
4. Otrzymania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych
w ramach Projektu przy min. 80% frekwencji

Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1. Wypełnienia i dostarczenia do Biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w § 4 Regulaminu.
2. Obecności na szkoleniach i warsztatach, na które został zakwalifikowany w ramach Projektu
3. Potwierdzania swojej obecności na liście obecności własnoręcznym podpisem
4. Wypełnienia w trakcie trwania Projektu ankiet ewaluacyjnych po warsztatach, szkoleniach
5. Bieżącego informowania o zmianie danych Uczestnika Projektu oraz wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie
6. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu – dokumentacja wydarzeń realizowanych w ramach Projektu (także fotograficzna), ankiety, wywiady, na co Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę.

§ 6
Zasady obowiązujące w Centrum M.A.K.:

1. Na terenie Centrum M.A.K. obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających oraz palenia tytoniu i e-papierosów
2. Uczestnik Projektu może zostać pozbawiony statusu Uczestnika Projektu, gdy w Centrum M.A.K. narusza powszechnie obowiązujące normy zachowania i współżycia społecznego,
a w szczególności gdy jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowuje się agresywnie , a także gdy narusza w Centrum M.A.K. powszechnie obowiązujące przepisy prawne

3. Ze sprzętu i zasobów Centrum M.A.K. Uczestnicy Projektu mogą korzystać wyłącznie na terenie Centrum M.A.K.
4.Uczestnik Projektu ma obowiązek szanować sprzęt i zasoby stanowiące wyposażenie Centrum M.A.K.
5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do utrzymania wykorzystywanych przestrzeni
w stanie niepogorszonym
6. W razie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, zasobów lub przestrzeni Centrum M.A.K.
z winy Uczestnika Projektu, Uczestnik Projektu ma obowiązek naprawić szkodę na własny koszt lub zwrócić koszty naprawy jakie poniesie Realizator Projektu
7. Uczestnik Projektu ma obowiązek przestrzegać w Centrum M.A.K. przepisów bhp i ppoż. Uczestnik Projektu będzie ponosić odpowiedzialność za ich naruszenie
8. Korzystanie ze sprzętu informatycznego i urządzeń mobilnych będących na wyposażeniu Centrum M.A.K. oraz z dostępu do Internetu jest bezpłatne dla Uczestników Projektu
9. Sprzęt informatyczny i wyposażenie Centrum M.A.K. służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Uczestników Projektu. Nie może być wykorzystywane przez Uczestników Projektu do prowadzenia działalności zarobkowej
10. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Centrum M.A.K.
11. Niedozwolone jest samodzielne instalowanie oprogramowania na komputerach należących do Centrum M.A.K.
12. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących do Realizatora Projektu, jak też do sieci Wi-Fi Centrum M.A.K.) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn,
a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
13. Uczestnicy Projektu podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego
14. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Centrum M.A.K.

§ 7
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
2. Za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie i utratą statusu Uczestnika Projektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się również dostarczenie do Biura Projektu pisemnego wniosku o skreślenie z listy Uczestników Projektu podpisanego przez Uczestnika Projektu lub stwierdzenie przez koordynatora Projektu wystąpienia poważnych okoliczności uniemożliwiających udział w Projekcie

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Realizatora Projektu.
5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu
6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu www.obrazybezgranic.pl

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 1)
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej w Projekcie (załącznik nr 2)

Do góry