Rekrutacja

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

 

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • zamieszkuje teren: miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
 4. członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami
 5. osoby niesamodzielne.
 6. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 7. osoby odbywające kary pozbawienia wolności.
 8. osoby korzystające z PO PŻ.

 

Weryfikacja kwalifikowalności udziału uczestników w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 1. urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia;
 2. oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach;
 3. dokumentu wymienionego w załączniku nr 8 do regulaminu, tj. oświadczeń, zaświadczeń

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny: POBIERZ
 2. Załączniki do formularza 1,2.3: POBIERZ
 3. Klauzula zgody uczestnika: POBIERZ
 4. Ankieta potrzeb i predyspozycji:  POBIERZ
 5. Oświadczenie – bierni: POBIERZ
 6. Oświadczenie – przesłanka: POBIERZ
Do góry