Program Społecznej Aktywności Młodzieży

06.05.2015

Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza szkoły do udziału w projekcie „Centrum Aktywności Młodzieży”.
Mogą Państwo zostać jedną z trzech innowacyjnych szkół na terenie powiatu jeleniogórskiego, która przez jeden rok realizować będzie Program Społecznej Aktywności Młodzieży.

Co proponujemy?

Wprowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 w Państwa szkole pilotażowego Programu Społecznej Aktywności Młodzieży.
Program zostanie wprowadzony wyłącznie w 3 szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jeleniogórskiego.
Każda ze szkół będzie współuczestniczyć w tworzeniu Programu, przez co będzie mogła dostosować go do własnych możliwości i realizacji własnych pomysłów.

Na czym polega Program:

Program zakłada wprowadzenie dodatkowych, cyklicznych zajęć dla młodzieży (forma zależy od Państwa, mogą to być np. zajęcia pozalekcyjne, zajęcia tylko dla chętnych, zajęcia wyłącznie dla wybranej klasy).
Zajęcia mają na celu aktywizację i kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży, podejmowanie tematów i działań dotyczących problemów, które młodzież zauważa w swoim środowisku lokalnym.

Szczególny nacisk chcemy położyć na to, aby Program był atrakcyjny dla młodzieży, skupiał się na zajęciach praktycznych (np. wizyty w siedzibach lokalnych organizacji pozarządowych, zapraszanie na zajęcia gości zaangażowanych społecznie, wizyty na posiedzeniach rady gminy, miasta, pokazywanie dobrych praktyk).

Program zostanie opracowany przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli trzech wybranych szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji samorządowej oraz młodzieży.
Zakładamy, że Program zawierał będzie dokładne wytyczne i opisy zajęć do realizacji w szkole.

Każda z trzech szkół wytypuje nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Programu. Będzie on na ten czas (czyli przez cały rok szkolny 2015/2016), zatrudniony w projekcie przez Fundację Obrazy Bez Granic na podstawie umowy zlecenie.

Każda ze szkół otrzyma wsparcie w postaci szkoleń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu oraz opieki superwizora zewnętrznego.

Co zyskuje Państwa szkoła:

– wyróżnienie w skali regionu
– miano szkoły prospołecznej, otwartej na nowe rozwiązania
– dodatkowe wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego Program w szkole
– wsparcie szkoleniowe, możliwość realizacji własnych pomysłów
– informacja prasowa z realizacji Programu (wraz z opisem działań oraz zdjęciami z każdej ze szkół)
– przedstawienie przebiegu realizacji i wniosków z Programu na konferencji podsumowującej (konferencja z udziałem przedstawicieli innych szkół, lokalnych władz, mediów i młodzieży)
– udział w Programie może być dużym atutem w staraniach szkoły o dofinansowanie własnych projektów.

Szkoły uczestniczące w Programie umocnią swoją pozycję i wizerunek w środowisku lokalnym jako placówki innowacyjne, aktywnie kształtującej postawy obywatelskie młodzieży.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa szkoły w Programie Społecznej Aktywności Młodzieży, należy wypełnić załączoną ankietę i odesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 8 maja 2015r na adres:

Centrum M.A.K.
ul. Bankowa 15
58-500 Jelenia Góra

W przypadku większej ilości zgłoszeń powołana zostanie komisja rekrutacyjna, która wybierze 3 szkoły do udziału w projekcie.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Marcin Sobaszek – tel. 501 411 199
obrazybezgranic@gmail.com

Do góry